บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตเครื่องสำอาง ให้กับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ โดยครอบคลุมเครื่องสำอางทุกประเภทและบริการแบบครบวงจร  ดั่งวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลกในเรื่องความงาม

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ยึดมั่นในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและมุ่งมั่นถึงความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ และการรักษาความลับของคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด และไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้ประโยชน์


image

image
Creative
 
ร่วมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่ามากขึ้น
image
Ownership
 
ร่วมกันเป็นเจ้าของ
เราสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกันแก่พนักงาน
เพื่อร่วมมุ่งมั่นทำเพื่อองค์กรให้เติบโตเเละมีความสุข
image
Moral
 
ร่วมสร้างจริยธรรม
เราจะมีความมุ่งมั่นสร้างจริยธรรมที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม
image
Excellence Performance
 
ร่วมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
เรามีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและดำเนินงาน
อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมาย
image
Trust & Respect
 
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น
เราจะปฎิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรมโดยอยู่บนความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
image
Synergy
 
ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่
เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท