image
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
image
  • เราจะเป็นผู้นำระดับมาตรฐานโลกในอุตสาหกรรมความงาม ด้วยสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดนวัตกรรมที่ล้ำหน้าและสูงส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวิถีชีวิตที่เข้ายุคเข้าสมัย
  • เราจะเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้านวัตกรรมที่ล้ำหน้าและสูงส่งในอุตสาหกรรมความงาม จากนานาประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์และความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังต่อกลุ่มผู้บริโภคในยุคนี้
  • เราจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาสินค้านวัตกรรมในอุตสาหกรรมความงามอย่างตลอดต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของผู้บริโภคมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
image
  • นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

  • ซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค

  • แบ่งปันความสำเร็จของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมงาน

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องกับคู่ค้า

  • เป็นบริษัทที่มีธรรมาธิบาล

รางวัลความภาคภูมิใจของ Comets
image
ISS & SAP User Conference 2019
image
 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะ
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
image
Asia Pacific Enterprise Awards 2018