โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 ณ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด

264 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 ณ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการตรวจสุขภาพ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และสำหรับพนักงานโรงงาน โดยการจัดตรวจสุขภาพพนักงานในทุกครั้ง ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ  จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง