บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

367 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
 
คุณเบญจมาส บุญศรีสมบัติ ผู้แทนบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

จากนโยบายของผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการตรวจสอบสารเสพติดมาโดยตลอดและการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และผ่านหลักเกณฑ์ในการรับรองประกาศนียบัตร มยส. 61/2562 ประจำปี 2562

ขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและดำเนินตามนโยบายอย่างเต็มที่